Çarşamba, 24 Aralık 2014 14:32

İNGİLİZCE ZÜMRESİ EĞİTİM POLİTİKASI

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Özel Yükselen İlkokulu’nda İngilizce eğitimi anasınıfından 4.sınıfa dek Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul İngilizce eğitim hedeflerine de uygun olarak sürdürülmektedir.İletişim teknolojisindeki değişim ve gelişimler, dünyanın her köşesindeki insanların birbiri ile iletişime girmesine olanak sağlamış ve bunun sonucu olarak da farklı kültür ve dillerle tanışma olanağı bulmuşlardır. Bu tanışma insanların en az bir yabancı dile üst düzeyde hakim olmasını gerekli kılmıştır.

Avrupa Konseyinin, dil gelişim dosyasında belirtilen ölçütlere göre 4.sınıfı tamamlayan öğrencilerimize A1 Starter ve A1 düzeyinde İngilizceyi kullanma becerileri kazandırmak hedefimiz olmuştur.
Buna göre öğrencilerimize;
1- Türkçe’den başka bir dille de iletişim kurabilme,
2- Edinilen yabancı dilin konuşulduğu ülkelerin kültürleri hakkında bilgi ve anlayış sahibi olmalarını sağlama,
3- Başka disiplinlerle bağlantı kurup bilgi edinebilmeleri,
4- İki ya da daha fazla dili konuşan topluluklar içerisinde yer alabilme olanağı sağlamak hedeflerimiz arasındadır.
Kurumumuzda dil öğretimi anasınıfı ve ilkokul sınıflarımızda iletişimsel yaklaşım yöntemine uygun olarak dil öğrenmeyi sevdirerek etkileşim ve iletişim kurma temeline uygun materyal destekleriyle yapılmaktadır.

Kindergarten

Anasınıfı

2nd Graders

2.Sınıflar

3rd Graders

3.Sınıflar

4th Graders

4.Sınıflar

 

Main Course

7

 

Skills

 

5

 

Main Course

6

 

Skills

 

3

 

Main Course

7

 

Skills

 

3

 

Main Course

7

 

Skills

 

3

 

 

 

 

 

Tüm ders materyallerimiz temel ve yan becerileri kapsayacak şekilde biçimlendirilmiştir. Phonics – Sesletim derslerimizde sözcüklerin doğru okunuş ve yazılışlarının yanı sıra geniş sözcük bilgisi de verilmektedir. Reading-speaking (okuma-konuşma) ağırlıklı Skills derslerimiz öğrenilenlerin içselleştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Yükselen Koleji öğrencileri Avrupa Konseyi dil kriterlerine uygun ölçütlerde ölçme-değerlendirme yapan Cambridge ESOL (English for Speaking Other Languages) sınavlarına, 3.sınıflarla “Starters”, 4.sınıflarla “Movers” düzeyinde katılmakta ve üstün başarılar elde etmektedirler. 2013-2014 Öğretim yılı sınav sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziksel ve bilişsel gelişimin, çağdaş ve modern ortamlarda sağlandığı eğitim ve öğretim yuvası Yükselen Koleji her gün daha iyiye yabancı dil eğitimi ile de ulaşmaktadır. 

Anasınıflarımızda İngilizce Öğretimi
Yükselen Koleji olarak anasınıfında İngilizce derslerimiz çocuklarımızın ihtiyaç, ilgi ve zeka tiplerine göre planlanmakta, haftada 12 saat öğrenme süreci yaşanmaktadır. 
Çocuklarımız oyunlar, şarkılar, drama aktiviteleri, hikayeler ve proje çalışmalarıyla eğlenerek yaratıcılıklarını geliştirerek öğrenirler. Konu başlıkları;
- Selamlaşma ve kendini tanıtma (greetings)
- Aile bireyleri (family members)
- Vücudun bölümleri (parts of the body)
- Renkler / oyuncaklar (colors / toys)
- Meyve ve sebzeler (fruit and vegetables)
- Sevdikleri ve sevmedikleri şeyler (Likes / dislikes)
- Yapabildikleri ve yapamadıkları (Abilities)
Öğrenirken eleştirel düşünme, değerler gelişimi, işbirliği ve paylaşım 4 dil becerisi gelişimi içinde aktif öğrenme temelli süreçler yaşanmaktadır. 

2.Sınıflarda İngilizce Öğretimi
2.sınıf İngilizce programı, İngilizce okuma ve yazma temelini verirken, dinleme ve konuşma yeteneğini geliştirmeye devam etmektedir. Öğrencilere, şarkılar, resimler, hikayeler, oyunlar, canlandırma, tekerleme ve yaşlarına uygun yazılı, görsel ve işitsel materyaller gibi çeşitli metotlarla konular öğretilir. Aynı zamanda materyallerimiz online olarak veli-öğrenci işbirliğine de olanak sağlamaktadır. Öğrencilerden derste grup çalışmalarında aktif bir şekilde katılımları, İngilizce dil yeteneklerini hem okul içinde hem de hazırladıkları projelerle okul dışında sergilemeleri beklenmektedir. 
Öğrencilerimiz yılsonunda;
- Kişilerin karakter ve fiziksel özelliklerini tanımlama (describing characters of people),
- 1-100 arası sayıları kullanma (naming numbers 1-100)
- Sevdikleri ve sevmedikleri yiyecekleri,renkleri anlatma (expressing likes and dislikes)
- Basit önerilerde bulunma ( making simple suggestions)
- Günlük yaşamdan söz etme (daily routines)
- Çeşitli edatlar kullanarak eşyaların yerini söyleme, yön tarifi yapma (talking about locations of things and giving directions)
- Hayvanlarla ilgili bilimsel bilgiler verme (animal families)
- Matematiksel işlemler yapma (Mathematical operations) becerisi kazanırlar.
Yılsonunda open-class (açık sınıf) etkinlikleriyle velilerimize örnek ders izleme olanağı sağlanır. Çeşitli kelime yarışmalarıyla sözcük kullanma, tanıma etkinliği sağlanır.  

3.Sınıflarda İngilizce Öğretimi
Öğrencilerimizin yabancı dil öğrenirken kendilerine güvenerek, dil öğrenimini zevkli bir süreç olduğunu benimsemeleri, hedeflenen programın, kazanımların,programda yer alan konuların genişletilerek sürdürüldüğü bir sınıf düzeyidir. 3.sınıfta aile ve akrabalık ilişkileri, insanları betimlerken kullanılabilecek temel sıfatlar, şehrimizde bulunan bina ve yaşam alanları, hava durumu, taşıtlar, duygularımız, evimizde yer alan alanlar ve eşyalar, yaşamımızda önemli olan nesne, yer ve canlılarla ilgili temel sözcükleri İngilizcenin ses bilgisiyle ilişki kurarak soru sorma, okuduğu kitaplarla ilgili drama sergileme kazanımlarımız arasındadır. 
Bunu yaparken de eğlenceli, görsel, işitsel araçlarla zenginleştirilmiş, oyun temelli etkinlikler aracılığıyla öğrenmeleri planlanmıştır. Aynı zamanda materyallerimiz online olarak veli-öğrenci işbirliğine de olanak sağlamaktadır.
Uluslararası sınavlarla 4 dil becerisinin ölçümü sağlanmaktadır. 3.sınıflarımız Cambridge ESOL sınavlarına “Starters” düzeyinde katılmakta ve üstün başarı sağlamaktadırlar. 

4.Sınıflarda İngilizce Öğretimi
İlköğretim ilk kademe İngilizce eğitiminin en önemli hedefi çocukların İngilizce öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmeleridir. Bu nedenle yapılması planlanan tüm etkinlikler çocukların ilgi alanlarına, sosyal, fiziksel gelişimlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Yükselen Koleji’nde İngilizce öğretimi daha bağımsız iletişime ve değişik kelime ihtiyaçlarını arttıran, ilgi çekici konulara odaklanır. Konular öğrencilere drama, şarkılar, ikili ve grup çalışmaları, yaşlarına uygun yazılı, görsel ve işitsel materyalleri içeren farklı metotlar kullanılarak öğretilir. “Live and Learn” “Yaşa ve Öğren” ya da yaparak öğrenme, bilgiye ulaşma, proje üretme ve sergileme, mini book hazırlama gibi çeşitlendirilmiş yöntemler verilmeye çalışılır. 
Yılsonunda;
- Günlük yaşam rutinleri, geçmişte yaşananlar, öykü anlatımı (storytelling-past events,abilities)
- Benzerlikler ve farklılıkları açıklayabilme (similarities and differences)
- Hayvanları ve kişileri fiziksel ve kişilik özellikleriyle betimleyebilme (describing people, physically and personality)
- Yön tarifi yapabilme (giving directions)
- Nesnelerin miktarlarıyla ilgili yazabilme, konuşabilme (quantities)
- Okudukları kitapların inceleme raporlarını hazırlama, drama yoluyla anlatma, özetleme ( book review ) yapabilir.
4.sınıflarımızla bilgi yarışmaları, proje sunumları yapılmaktadır. Uluslararası ölçütlere uygun olarak ölçme değerlendirme yapan Cambridge ESOL sınavlarına 4.sınıf öğrencilerimiz “Movers” düzeyinde katılmakta ve üstün başarı sergilemektedirler.  

 
Okunma 9053 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 29 Mart 2017 16:41